Symfony官方博客

Living on the Edge / 处于边缘

边缘系列博客展示了每一个Symfony版本所引入的新功能,本站心血奉献汉化版!

根据框架版本过滤文章: 4.1 4.0-3.4 3.3 3.2 3.1 2.8 2.7 2.6 2.4 2.2

Symfony 4.2:基于PDO的存储锁定

Symfony 4.2:用type和name实现自动关联

Symfony 4.2:DivisibleBy 约束

Symfony 4.2:更简单的功能测试

Symfony 4.1:杂项改进(第四部分)

Symfony 4.1:杂项改进(第三部分)

Symfony 4.1:杂项改进(第二部分)

Symfony 4.1:杂项改进(第一部分)

Symfony 4.1:对导出路由的可配置末尾斜杠

Symfony 4.1:更快的serializer